12. Regler och lagar för hund och hundägare

NYA REGLER som gäller fr.o.m. 1 maj 2008:

Det blir nya strängare regler för skötsel av husdjur from 1 maj 2008. Jordbruksverket har fastställt hur hundar (och katter) ska skötas av “vanliga privata djurägare”. Reglerna gäller alla oss som har hund! Tanken med reglerna är att ge djurägarna praktiska råd så att de kan ta ansvar för att erbjuda hunden ett bra liv.

Några exempel:

  • Hundar ska rastas minst var 6:e timme.
  • Hundar som hålls inomhus skall regelbundet rastas utomhus.
  • Tillsyn av hund skall ske minst 2 gånger om dagen.
  • Hunden ska få sina behov av social kontakt varje dag genom kontakt med andra djur eller människor några timmar varje dag.
  • Hundar får inte hållas bundna inomhus
  • Hundar får inte förvaras i bur annat än vid speciella tillfällen (utställning, transport, jakt)
  • Djurägare som inte följer de nya bestämmelserna kan få betala vite (böter). Är det brott mot djurskyddslagen kan det bli fråga om fängelse upp till 2 år.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

NYA REGLER per 1 januari 2008:

NYTT: “Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om tillsyn över hundar och katter. Syftet är att minska problem som beror på bristande tillsyn och skötsel av hundar. Polisen ska kunna ingripa tidigare och mer kraftfullt om någon inte sköter eller ser till sin hund ordentligt. Polisen kan till exempel besluta att en hund ska omhändertas eller förbjuda någon att äga eller ha hand om en hund. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2008”

“För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta att den ska omhändertas. Om en hund på detta sätt har omhändertagits får ägaren eller innehavaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avlivas. Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, ska polismyndigheten besluta att detta genast ska upphöra”

“Regeringen föreslår att en hundägare eller en hundinnehavare vars hund har omhändertagits ska betala de kostnader som omhändertagandet medfört. Kostnaderna får förskotteras av allmänna medel. Om det finns särskilda skäl, får polismyndigheten i enskilda fall medge undantag från skyldigheten att betala kostnaderna. I sådana fall ska kostnaderna slutligt betalas av polismyndigheten. Om polismyndigheten har beslutat att en hund som omhändertagits ska säljas, får polismyndigheten ta ut ersättning ur köpeskillingen för kostnaderna för omhändertagandet. Om det efter det att polismyndigheten har fått täckning för sina kostnader återstår pengar från köpeskillingen ska dessa tillfalla ägaren. ”

Text hämtad från Riksdagen och beslutet finns här….